Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Formularze i druki Działu Kadr i Działu Płac


SPRAWY KADROWE

Ocena nauczyciela akademickiego

Arkusz oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta
[wersja w pliku PDF]

Arkusz oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku dydaktycznym w Studium Języków Obcych 
[wersja w pliku PDF]

Arkusz oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku dydaktycznym w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
[wersja w pliku PDF]

 

  Nawiązanie stosunku pracy

   

  Zasady rejestrowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  [wersja pliku w PDF]

  Wykaz jednostek zobowiązanych do stosowania systemu RCP
  [pobierz PDF]

  Wymiar czasu pracy w 2019 r.
  [wersja pliku w PDF]

   

  Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nauczycieli akademickich

  Wzory zakresów czynności

  Zasady wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich oraz informowania przez nauczycieli akademickich o prowadzeniu działalności gospodarczej
  [pobierz PDF]

  - załącznik nr 1 (Wzór wniosku o wyrażenie zgody)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

  - załącznik nr 2 (Wzór informacji)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

  Oświadczenie rodzica lub opiekuna

  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

  Oświadczenia pracownika pobierającego emeryturę lub rentę

  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

  Oświadczenie pracownika o niepozostawaniu w związku pokrewieństwa 

  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

  Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (w myśl Zarządzenia Rektora nr 47/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.)
  [pobierz pdf]

  • Załącznik do Zarządzenia nr 47/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Regulamin Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
   [pobierz pdf]
   • Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika
    [pobierz pdf]
   • Załącznik nr 2 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego
    [pobierz pdf]
   • Załącznik nr 3 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego
    [pobierz pdf]
   • Załącznik nr 4 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi
    [pobierz pdf]

  Formularz umowy o wypłatę stypendium doktorskiego

  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

  SPRAWY PŁACOWE

  Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P PLUS, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r.

  [ pobierz spakowane pliki (ZIP)

  Formularze PIT

  • PIT-2: Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
   [ pobierz plik PDF ]

  Wynagrodzenia za promotorstwo i recenzje:

  • Informacja o wysokości wynagrodzenia przysługującego promotorowi oraz wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - stawki obowiązujące od 01.01.2014 r.
   [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  • Informacja o wysokości wynagrodzenia przysługującego promotorowi oraz wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - stawki obowiązujące od 01.01.2015 r.
   [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

  Składki emerytalne i rentowe

  • Oświadczenie o przekroczeniu kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na rok 2019
   [ pobierz plik RTF ] [ pobierz plik PDF ]

  Umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki

  • Regulamin stosowania umów cywilnoprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
   [pobierz plik PDF ]
  • Wzór umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych - dla osoby fizycznej samozatrudnionej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
   [pobierz plik RTF ] [pobierz plik PDF]

  • Wzór porozumienia o rozwiązaniu umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych - dla osoby fizycznej samozatrudnionej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
   [pobierz plik RTF ] [pobierz plik PDF]
  • Wzór aneksu do umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych - dla osoby fizycznej samozatrudnionej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
   [pobierz plik RTF ] [pobierz plik PDF]


  Uchwała nr 1/99 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 18 stycznia 1999 r. dotycząca stosowania praw autorskich
  Uchwała nr 18/2008 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 17 marca 2008 r. dotycząca stosowania praw autorskich

  Uchwała nr 32/2008 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r. dotycząca stosowania praw autorskich

  Uchwała nr 107/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/99 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 18 stycznia 1999 r. z późn. zm. w sprawie zakresu prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego oraz ustalenia maksymalnych wysokości honorariów za te prace w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
  [pobierz PDF]

  Uchwała nr 112/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/99 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 18 stycznia 1999 r. z późn. zm. w sprawie zakresu prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego oraz ustalenia maksymalnych wysokości honorariów za te prace w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
  [pobierz PDF]

  Wniosek o ustalenie wynagrodzenia przysługującego z tytułu praw autorskich

  Wnioski o wypłatę wynagrodzeń dodatkowych

  Oświadczenie podatnika

  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


  Program ubezpieczeń dobrowolnych dla pracowników i współpracowników Warszawskiego Uniwrsytetu Medycznego na rok akademicki 2019/2020

  Program ubezpieczeń dobrowolnych dla pracowników i współpracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2018/2019

  Program ubezpieczeń dobrowolnych dla pracowników i współpracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2017/2018

   


   Komunikatu o minimalnej stawce godzinowej w 2019r.


   

  SPRAWY SOCJALNE


   Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
   Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
   Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
   Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter