Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia Rektora z 2008 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: krzysztof.komorowski@wum.edu.pl


Zarządzenie nr 122/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia limitu przyjęć na studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2009/2010
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 121/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stypendiów doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 120/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie zniesienia Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 119/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty za dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania projektami medycznymi”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 118/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Zarządzania projektami medycznymi”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 117/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty za dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 116/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 64/2008 Rektora z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 115/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie Rektora nr 109/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania jury konkursu na znak (logo) 200–lecia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wprowadzenia „Regulaminu konkursu na znak (logo) 200–lecia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 114/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. wyjaśnienia zarzutów skierowanych przeciwko Katedrze i Zakładowi Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zamieszczonych w dzienniku „Gazeta Wyborcza” oraz na portalu internetowym www.gazeta.pl w dniach 1 i 2 grudnia 2008 roku.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 113/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zatrudniania Kierowników jednostek administracyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 112/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniające zarządzenie Rektora nr 78/2007 z 14 grudnia 2007r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 111/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 110/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz wzorów rachunków.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 109/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie powołania jury konkursu na znak (logo) 200–lecia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wprowadzenia Regulaminu konkursu na znak (logo) 200–lecia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 108/2008 z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr hab. Artura Kamińskiego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 106/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury zwrotu kosztów używania samochodów nie będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celach służbowych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 105/2008 z dnia 5 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe „Marketing Farmaceutyczny”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 104/2008 z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 103/2008 z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: „Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie nowatorskiego modelu nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego” i powołania zespołu projektowego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 102/2008 z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie powołania Rektorskiej Komisji antymobbingowej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 101/2008 z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia „Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 100/2008 z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Heraldycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 99/2008 z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w zakresie jednostek naukowo – dydaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 98/2008 z dnia 21 października 2008 r.
w sprawie powołania Międzywydziałowej Komisji ds. nadawania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 97/2008 z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 96/2008 z dnia 13 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej” oraz „Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 95/2008 z dnia 13 października 2008 r.
zmieniające Zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 94/2008 z dnia 20 października 2008 r.
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 93/2008 z dnia 7 października 2008 r.
zmieniające Zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 92/2008 z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie organizacji działania Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 91/2008 z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia dnia 2 października 2008 r. dniem rektorskim.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 90/2008 z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie ustanowienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dni wolnych od pracy w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 89A/2008 z dnia 22 września 2008 r.
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Marketing Farmaceutyczny”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 89/2008 z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych w Szpitalach Klinicznych WUM”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 88/2008 z dnia 8 września 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty za dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu „Metodologii Badań Klinicznych”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 85/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 84/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie przekształcenia Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Katedrę Dermatologii i Wenerologii.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 83/2008 z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 96/2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 4 grudnia 2006 r. z póź. zm., ujednoliconego Zarządzeniem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 47/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 82/2008 z dnia 14 lipca 2008 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Domu Medyków (II ETAP), przy ul. Oczki 5 w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 81/2008 z dnia 11 lipca 2008 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 80/2008 z dnia 7 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty za 2-letnie studia podyplomowe z zakresu analityki medycznej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 79/2008 z dnia 7 lipca 2008 r.
zmieniające Zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik – Oświadczenie studenta/doktoranta o miejscu zamieszkania w czasie studiów w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 78/2008 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów w zakresie Metodologii Badań Klinicznych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 77/2008 z dnia 7 lipca 2008 r.
w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 76/2008 z dnia 4 lipca 2008 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 74/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
zmieniające Zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 73/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przydziału miejsc w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 72/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 64/2008 Rektora z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 71/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 70/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty za czwartą edycję Podyplomowych Studiów Koordynatorów Przeszczepiania Narządów.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 69/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r.
zmieniające Zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sprawie wprowadzenia „Regulaminu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 68/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zasad składania i archiwizowania prac końcowych na studiach podyplomowych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 67/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 66/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 64/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik 1 – Wysokość czesnego za rok akademicki 2008/2009 opłaty semestralne – studia niestacjonarne (wieczorowe)
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik XLS ]

 • Załącznik 2 – Wysokość czesnego za rok akademicki 2008/2009 na studiach niestacjonarnych–opłaty semestralne
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik XLS ]

 • Załącznik 3 – Szkolenia i studia cudzoziemców w języku polskim opłaty roczne w złotych polskich za rok akademicki 2008/2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik XLS ]

 • Załącznik 4 – Opłaty za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych za rok akademicki 2008/2009.
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik XLS ]


Zarządzenie nr 63/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie powołania zespołu ds. merytorycznego przygotowania Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik 2 – Regulamin Pracy Zespołu Merytorycznego projektu CePT z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik RTF ] [ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 62/2008 z dnia 27 maja 2008 r.
w sprawie powołania zespołu ds. administracyjnego przygotowania Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 61/2008 z dnia 28 maja 2008 r. – UCHYLONE
w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym „Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:


Zarządzenie nr 59/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 58/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego wraz z Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


Zarządzenie nr 56/2008 z dnia 14 maja 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2001 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie powołania pionu ochrony informacji niejawnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 54/2008 z dnia 12 maja 2008 r.
w sprawie zmiany nazwy Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 53/2008 z dnia 12 maja 2008 r.
w sprawie utworzenia podyplomowych studiów w zakresie analityki medycznej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 51/2008 z dnia 8 maja 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2008/2009
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 50/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi ochrony 12 obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 12 miesięcy
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 49/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Regulamin premiowania (roboczy tekst jednolity)


Zarządzenie nr 48/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Regulamin Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


Zarządzenie nr 47/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia ujednoliconych tekstów Regulaminów obowiązujących na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


Zarządzenie nr 46/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz wzorów rachunków
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


Zarządzenie nr 45/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów z uczelnianego funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów za osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz organizacji
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


Zarządzenie nr 44/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


Zarządzenie nr 43/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. oceny pracy Kliniki Kardiochirurgii przy I Katedrze i Klinice Kardiologii
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 42/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji pod nazwą Budowa Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 1
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 41/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 21/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie przy ul. Lindleya 4
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 40/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 1/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul Banacha 1a
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 39/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 35/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 38/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 37/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 9/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy darowizny i wzoru umowy darowizny rzeczowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:


Zarządzenie nr 36/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 29/99 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie powołania w Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 35/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 33/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 25/1998 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 października 1998r. w sprawie ustanowienia nagród dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za przygotowanie prac naukowych lub współudział w ich przygotowaniu
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 32/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 30/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy obiektu Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 29/2008 z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy materiałów i urządzeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 28/2008 z dnia 25 marca 2008 r.
w sprawie skutków zmiany nazwy Uczelni z Akademii Medycznej w Warszawie na Warszawski Uniwersytet Medyczny
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 27/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 55/2007 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania premii motywacyjnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 26/2008 z dnia 18 marca 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 10/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do sprzętu drukującego użytkowanego przez jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 25/2008 z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie pieczęci urzędowych, pieczątek, pieczątek nagłówkowych, podpisowych i administracyjnych w tym stempli, stosowanych przez komórki i jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jej pracowników a także tablic jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tj. instytutów, katedr, klinik, zakładów, samodzielnych pracowni – umieszczanych na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach budynków, w których w/w jednostki się znajdują.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 24/2008 z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym gospodarki magazynowej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 23/2008 z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie powołania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Rektorskiej Komisji ds. Akademickiego Centrum Onkologii
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 22/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: ustanowienia dnia 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 21/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie przy ul. Lindleya 4
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę mikrotomografu komputerowego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 19/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie utworzenia w Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Profilaktyki Onkologicznej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 18/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie utworzenia w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 17/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany nazwy Katedry i Kliniki Urologicznej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 16/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie włączenia Studium Medycyny Molekularnej w strukturę Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 15/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Projektu Centrum Badań Przedklinicznych
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 14/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik nr 1 do zarządzenia jest do wglądu w Biurze Organizacyjno-Prawnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (budynek Rektoratu, pok. 304 na III piętrze)


Zarządzenie nr 13/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie zmian w załączniku nr 4 do zarządzenie nr 78/2007 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:


Zarządzenie nr 12/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2007 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych uczelni”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • nowa wersja załącznika nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych uczelni, wprowadzonego zarządzeniem Rektora WUM nr 50/2007 z dnia 10 września 2007 r.
  [ pobierz plik XLS ] [ pobierz plik PDF ]

 • nowa wersja załącznika nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych uczelni, wprowadzonego zarządzeniem Rektora WUM nr 50/2007 z dnia 10 września 2007 r.
  [ pobierz plik XLS ] [ pobierz plik PDF ]


Zarządzenie nr 11/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty za trzecią edycję Podyplomowych Studiów Koordynatorów Przeszczepiania Narządów.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 10/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do sprzętu drukującego użytkowanego przez jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 9/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru umowy darowizny i wzoru umowy darowizny rzeczowej w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


Zarządzenie nr 8/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


Zarządzenie nr 7/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 1/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 6/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę mediów technicznych c.o. i c.w. do budynków podlegających eksploatacji Kampusu Banacha, przy ul. Banacha 20 i ul. Grójeckiej 69.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 5/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny przyjęć na studia do Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 4/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia trybu działania Ogólnouczelnianego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pełnomocnika Rektora – Rzecznika Rzetelności Naukowej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny przyjęć na studia do Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego.
Uwaga: zarządzenie zostało zmienione na mocy Zarządzenia Rektora WUM nr 5/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. Tekst ujednolicony:
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a.
Uwaga: zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Rektora nr 7/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.
Tekst ujednolicony:
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter