Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2013

III Konkurs w ramach Patent Plus

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III konkurs w ramach Programu Patent Plus.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. (do godz. 23:59).

Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”

Biuro Projektów informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

W ramach Działania 1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalności, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Termin zamknięcia konkursu 7 lutego 2014 roku.

Więcej informacji

Konkurs ERA-NET EuroNanoMed II: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Biuro Projektów informuje, iż 26 listopada 2013 r. został otwarty nabór wniosków w 5 międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Tematyka zgłaszanych projektów w ramach konkursu ERA-NET EuroNanoMed II: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

Regenerative medicine,
Diagnostics,
Targeted delivery systems.
 
Termin nadsyłania wniosków: 4 marca 2014 r., godz. 17:00 (CET)

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie – system rejestracji wniosków zostanie otwarty w dniu 14 stycznia 2014 r.

Więcej informacji

Konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Biuro Projektów informuje o planowanym ogłoszeniu, w ostatnich dniach listopada br., wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

  • Regenerative medicine,
  • Diagnostics, 
  • Targeted delivery systems.

Konkurs NCBIR w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

28 października 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, który ma na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie:

  • wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie),
  • zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

 Więcej informacji o projekcie na stronie NCBIR

Szkolenia z projektu „STER dla B+R”

Rozpoczynają się kolejne szkolenia z projektu „STER dla B+R” realizowanego przez Akademie Morską w Gdyni wspólnie z ODTiK.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Szkolenia są bezpłatne.

  • „Aspekty finansowe oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczym” – Warszawa 18-19 listopada 2013 r.
  • „Zarządzanie projektem badawczym w pigułce” – Poznań 9-11 grudnia 2013 r.

Na każdym szkoleniu przewidziano 15 miejsc, a uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, catering i noclegi.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe.

Aby dokonać zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, a następnie wypełnić i przesłać dokumenty rekrutacyjne.

Więcej informacji na stronie internetowej

Nabór projektów w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór projektów w trzech, niżej wymienionych konkursach:

OPUS 6 na projekty  badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM 6 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
SONATA 6 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter