Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2015

VII konkurs w Programie LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił VII konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Termin naboru wniosków: 14.01.2016 r. – 14.03.2016 r.

Szczegóły na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-vii-edycja/aktualnosci/art,3841,vii-edycja-programu-lider.html

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa – ostatni miesiąc nadsyłania zgłoszeń

Tylko do końca grudnia br. można zgłaszać kandydatów do nagrody FNP i AAAS przyznawanej polsko-amerykańskim tandemom naukowym w uznaniu za wybitne osiągnięcia. Każdy z laureatów nagrody otrzyma 5000 USD.

Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy aktywni członkowie polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa. Do konkursu są przyjmowane również autonominacje. Nominacje powinny dotyczyć dwóch współpracujących ze sobą naukowców: jednego pracującego na terenie Polski i drugiego pracującego na terenie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od ich narodowości.

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem FNP i The American Association for the Advancement of Science (AAAS) – największego na świecie stowarzyszenia naukowego. Intencją obu instytucji jest wsparcie i promocja wybitnych osiągnięć badawczych będących efektem współpracy polsko-amerykańskiej. Nagroda została ustanowiona w 2013 roku i jest przyznawana co dwa lata.

Do pierwszego konkursu złożono aż 55 nominacji na wysokim poziomie. Laureatami zostali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Światowej sławy badacze, współpracujący ze sobą od prawie 30 lat, otrzymali Nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.

Termin zgłaszania kandydatów w drugim konkursie upływa 31 grudnia 2015 r.

Więcej informacji o konkursie: link.

www.fnp.org.pl

Pierwszy konkurs w programie "Międzynarodowe Agendy Badawcze MAB"

26 listopada 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła pierwszy konkurs w programie „Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)”.

Program adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców.

Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie jednostek wyłonionych we wszystkich konkursach w programie MAB wynosi 126 mln EUR.

Proces składania wniosków w konkursie jest trzyetapowy. Pierwszą część wniosku należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej do 15 stycznia 2016 roku, do godz. 16:00.
Wersję papierową należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji. Decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje o programie, terminach, zasadach uczestnictwa w pierwszym konkursie oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie programu:
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

FNP rozpoczęła realizację programu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podpisała umowę z instytucją pośredniczącą – Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – na realizację projektu grantowego „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB) w ramach Działania 4.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Adresatami projektu są wybitni uczeni z Polski i zagranicy. W ramach projektu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce realizujące międzynarodowe agendy badawcze – oryginalne programy badawczo-rozwojowe tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów.

W przyszłym tygodniu FNP ogłosi dokumentację opisującą zasady przyjmowania wniosków i realizacji projektów w pierwszym konkursie.

Więcej o projekcie: http://www.fnp.org.pl/fnp-rozpoczela-realizacje-programu-miedzynarodowe-...

 

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Dzień informacyjny: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień Informacyjny, który odbędzie się 27 października 2015 r. Będzie on dotyczył pierwszego Wyzwania Społecznego SC1: „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.

Dzień informacyjny dedykowany jest przedstawicielom instytucji naukowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicielom punktów kontaktowych i jednostek publicznych.

W ramach spotkania zostaną Państwo zapoznani z tematyką nowego konkursu „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” 2016/2017, którego ogłoszenie przez Komisje Europejską planowane jest w połowie października 2015r.
Prelegentami na spotkaniu będą między innymi Urzędnicy Komisji Europejskiej: Pani Beatrice LUCARONI (DG Research), Pan Arnaud SENN (DG Connect – Communications Networks Content & Technology), który omówi tematykę eHealth w Horyzoncie 2020 oraz Ekspert oceniający - Pani Profesor Katarzyna Cieślak-Blinowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Link do rejestracji:

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-zdrowie-zmiany-demograficzne-i-dobrostan-2

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

21 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego do tego celu systemu informatycznego IP w terminie: od 21 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum, w skład którego mogą wchodzić co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu: 2 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie: 10 mln PLN

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/

3 konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza, iż od 15 września br. będzie prowadzony nabór wniosków w trzecim konkursie na projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. 

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej 

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych

Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 115 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl 

Szczegóły na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-iii-konkurs/

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter